Ms. Tokarski

Hello My Name Is...

Ms. Tokarski

I teach 3 classes:

4 year olds
Monday/ Wednesday/ Friday AM
8:45 - 11:45

3 year olds
Tuesday/ Thursday AM 
9:00 - 11:45

3 year olds
Tuesday/Thursday PM
12:45 - 3:30